Khung Gỗ (hiện đại) Giới thiệu

129-20X45

Mã: KGHD03

Giá 90.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

90,000₫

128-20X45

Mã: KGHD04

Giá 90.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

90,000₫

127-20X45

Mã: KGHD05

Giá 90.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

90,000₫

6251S-DEN-20X30

Mã: KGHD07

Giá 60.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

60,000₫

6251L-TRANG-20X60

Mã: KGHD08

Giá 100.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

100,000₫

6251L-DEN-20X60

Mã: KGHD10

Giá 100.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

100,000₫

5011-VANG THAI-15X55

Mã: KGHD11

Giá 110.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

110,000₫

5011-V9-15X55

Mã: KGHD12

Giá 110.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

110,000₫

5011-TRANG-15X55

Mã: KGHD14

Giá 100.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

100,000₫

5011-DEN-15X55

Mã: KGHD16

Giá 100.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

100,000₫

5011-BACTHAI-15X55

Mã: KGHD17

Giá 100.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

100,000₫

705M1-V 15X20

Mã: KGHD21

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫

705A 15X20

Mã: KGHD22

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫

207 BỐ VẢI-20X30

Mã: KGHD27

Giá 80.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

80,000₫

107 BỐ XANH -15X30

Mã: KGHD28

Giá 80.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

80,000₫

071-TRANG-15X30

Mã: KGHD33

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫

071-DEN-15X30

Mã: KGHD35

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫

107BODO_15X30

Mã: KGCD37

Giá 70.000đ/1m tới (chu vi khung)

Chất liệu gỗ cao cấp

70,000₫

Danh mục